Saturday, February 27, 2010

גוילי אש > במכחול > בלומנזון, מנחם > עבודות בתהליך > קבוצה ב

בחטיבת רמון בשכבה ז לומדים 'שורשים משפחתיים' בכיתת מחשבים ואמנות במקביל, לפני כשבועיים התחילה קבוצת ה'שורשים' לצייר הנה ההתחלה.
התערוכה תוקם כשבוע לפני יום השואה ברחבה שלפני חדר המורים ותעמוד עד לאחר יום העצמאות.
בסרטון אפשר לראות הדמייה של התערוכה בה "מבקרים" גם מנחם ואחיו.

No comments: