Wednesday, August 17, 2005

זכויות יוצרים

צבי שורצמן מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: שירות) בכפוף לתנאים הבאים.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר השתתף בקורס "לחלוב את גוגל" המועבר ע"י צביקה שורצמן ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי שירות זה, שייכות לצבי שורצמן זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת צבי שורצמן
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לצבי שורצמן (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין צבי שורצמן לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לצבי שורצמן כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין צבי שורצמן אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי צבי שורצמן לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
אחריות
השרות מוצע לציבור כמות שהוא "As Is". צבי שורצמן לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא צבי שורצמן באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא ישא צבי שורצמן באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
צבי שורצמןבת"א לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי ,,Java JavaScript Active-X.
לעניין סעיף זה, "צבי שורצמן" משמע, לרבות נציגיו.© כל הזכויות שמורות לאפקה - המכללה האקדמית להנדסה בת"א

No comments: