Sunday, January 31, 2010

גוילי אש במכחול > מנחם בלומנזון - פנת חצר > תלמידי כדורי


עבודות שביצעו תלמידי יא מגמת אומנות בנושא "פינה בחצר"
הם התייחסו רק לנושא הציורי ללא ההקשר הרחב של השואה. משהו כמו "התכתבות עם הציור של מנחם"
היתה להם אפשרות לבחור בין שני ציורים, אחד פינה בחצר והשני -נוף גבעות סג'רה.
(ענת)

No comments: