Thursday, November 05, 2009

טבלה עם תמונת רקע וסרטוני Embedr


the RelatioNet project
רליישונט הוא מיזם בינלאומי הרותם את האינטרנט לאיתור ענפי משפחה שאיבדו זה את זה בזמן השואה. המיזם מנסה לנצל את חלון ההזדמנות האחרון העומד לרשות ההסטוריה – 5 השנים הבאות שבהן ניצולי שואה רבים עדיין חיים, והאינטרנט הוא כלי זמין בכל בית. ניצולי שואה מייחלים לאתר קרובי משפחה. בעולם חיים כיום כ- 300,000 ניצולי שואהרובם ככולם זוכרים את האירועים. חלק מהניצולים הם קרובי משפחה, שמשפחתם התפזרה עקב האירועים והם אינם יודעים זה על קיומו של זה.
June 2004 סיון תשס"ד


No comments: