Saturday, November 07, 2009

קוסטשט Costesti (380)

יהודי היישוב והסביבה נורים למוות בשדה פתוח

ב-1930 חיו בקוסטשט 274 יהודים, שהתפרנסו בקושי מחקלאות, ממכירת פירות ומגידול בהמות.
בכפר היו שלושה בתי כנסת ושלושה "חדרים".
במועצת הכפר כיהנו שלושה נציגים יהודים, והפעילות הציונית במקום היתה של "מזרחי" ושל "בני עקיבא".
בתקופת השלטון הסובייטי (יוני 1940 - יוני 1941) נעצרו כמה יהודים בכפר ונשלחו לסיביר.
ביולי 1941 נכנסה יחידה של הצבא הרומני לכפר, כלאה את כל היהודים לשלושה ימים בבניין בית הספר ולא סיפקה להם שם אוכל ומים, לאחר מכן שוחררו, אך לא לאורך זמן - תושבי הכפר האוקראינים הסגירו את היהודים לידי יחידה צבאית אחרת, שעברה סמוך ליישוב, זו הובילה את היהודים לשדה פתוח, שם נורו ונרצחו 420 יהודים מקוסטשט ומהסביבה, רק בודדים הצליחו להימלט. אחד הניצולים, שחזר לדירתו, נהרג באבנים ובמקלות על ידי האוקראינים, שעסקו אותה שעה בביזת הרכוש היהודי.
היהודים, שהיו ביום הטבח מחוץ לכפרם, חזרו אליו, אך גורשו מאוחר יותר לטרנבניסטריה.
איש לא חזר לקוסטשט לאחר המלחמה.
מתוך פנקס הקהילות כרך ב', עמ' 514סְגֻלָּה - רשומה זו היא חלק ממיזם סְגֻלָּה

No comments: